DEPO / LOJ?ST?K DANI?MANLI?I

KONU BA?LIKLARI

TEDAR?K Z?NC?R? DANI?MANLI?I
LOJ?ST?K ?EBEKE TASARIMI
STRATEJ?K ENVANTER PLANLAMA
STRATEJ?K KAYNAK KULLANIMI
4PL DANI?MANLI?I


TEDAR?K Z?NC?R? DANI?MANLI?I


"Zincir boyundaki elemanlar ile kurumun i? s?re?leri aras?ndaki koordinasyonu sa?layacak, toplam maliyeti d???recek ve hizmet seviyesini artt?racak i?birli?i stratejilerini olu?turulmas?" olarak tan?mlanan Tedarik Zinciri Y?netimi, sonu olmayan bir yolculuktur; ??nk? teknoloji de?i?iminin ?nlenemeyecek h?z?, insan?n ve dolay?s?yla toplumlar?n de?i?en istekleri, kurumlar?n bu isteklere cevap verebilmek i?in i? s?re?lerini de?i?tirmelerini, y?netmelerini ve yeniden kurmalar?n? gerektirmektedir.

Her kurumun sahip oldu?u insan, bilgi ve maddi kaynaklar? ile vizyonunun, rakipleri veya i? ortaklar?n?n sahip olduklar?ndan de?i?ik olmas?, ama?lar?na ula?mak i?in izleyecekleri yollar?, dolay?s?yla tedarik zinciri y?netimi yolculu?unu da farkl? k?lmaktad?r. KAT?PO?LU DANI?MANLIK, bu yolculukta size geli?tirmi? oldu?u metodoloji ile rehberlik etmektedir:

- Mevcut Durum Analizi
- Sipari? Y?netimi
- Talep Y?netimi
- Tedarik?i Y?netimi
- ?retim Y?netimi
- Envanter Y?netimi
- Depo & Sevkiyat Y?netimi
- IT Yap?s?
- Yeni S?re? Tasar?m?
- F?rsatlar?n Tespiti
- ?yile?tirme Alanlar?n?n Tespiti
- Yeni ?? Modellerinin Olu?turulmas?

Firmalar?n mevcut depolama ve tesis-i?i malzeme ta??ma y?ntemlerinin geli?tirilmesi, optimum stok seviye belirleme ?al??malar?, yeni depo yat?r?m projesi olu?turma / fizibilite analizi ve y?netimi, forklift ekonomik ?m?r incelemesi, ek forklift sat?nal?m veya kiralama karar? destek analizleri, sekt?re ?zel malzeme istif ile sevkiyat uygulamalar? Katipo?lu Dan??manl?k??n ba?l?ca m?hendislik hizmetleri aras?nda yeral?r.

?retim ve da??t?m temel faaliyetlerinin oldu?u t?m firmalar?n yan?nda ?zellikle, Tekstil (dokuma, ?rme, jarse, brode kuma?, boyama/terbiye, konfeksiyon) , Kimya (tekstil yard?mc? kimyasallar? ve boyalar? ile in?aat boyalar?), ?la? ve Ecza Depoculu?u, Plastik Boru ve Ek Par?alar?, Mobilya Bile?enleri, Deri ??leme ve Asans?r sekt?r?nde farkl? lojistik uygulamalar Katipo?lu Dan??manl?k taraf?ndan devreye al?nm??t?r.

Hayata ge?irilen lojistik projeler; m??teri beklentilerinin tam olarak kar??lanmas? (tam zaman?nda, eksiksiz ve hasars?z sevkiyat), i?letme maliyetleri (?r?n sat?? fiyat? i?indeki lojistik maliyetler) azaltma bask?s? ve b?y?me stratejilerini destekleme i?in yap?lmakta ve devreye al?nmaktad?r. Projeler m??teriler taraf?ndan bir alt yap? ?al??mas? olarak de?erlendirilirken ayn? zamanda, verimlilik ve i? s?re?lerinin otomasyonu i?in stratejik bir silah olarak da g?r?lmektedir.
Katipo?lu Dan??manl?k taraf?ndan uygulamaya al?nan tipik bir lojistik projesi, firmaya giren hammadde, ambalaj, i?letme, sarf ve yard?mc? malzemelerin kabul s?recinden ba?lar. ?lgili s?re?teki fiziksel say?m ve g?z ile yap?lan kalite kontrol i?lemlerinin kabul, red veya k?smi red karar?na olan etkileri incelenir. Bitmi? mam?llerin sevkiyat?, iade al?nmas? ile hammaddelerin ve di?er malzemelerin i?letme i?inde sarf edilmeleri ile devam eder. Bitmi? mam?llerin sevkiyat s?reci m??teri memnuniyeti ile yak?n ilgili oldu?u i?in eksik, fazla, hatal? veya hasarl? y?klemelerin y?zdesel oran?n?n ?l??lmesi ve azalt?lma metodlar?n?n (barkod, RFID) geli?tirilip uygulamaya al?nmas? Katipo?lu Dan??manl?k taraf?ndan firmalara sa?lanan ?nemli katma de?erli m?hendislik ?al??malar? aras?nda yeral?r.
?retim i?i ara hammadde depolar?, bitmi? ?r?n iade lokasyonu, bitmi? mam?l red b?lgesi, ?retim-mam?l depo teslim/tesell?m s?n?rlar?, hurda-fire istif yerleri, hammadde / nihai mam?l karantina bekleme alanlar? lojistik proje kapsam?nda incelenen di?er firma kritik i? s?re? noktalar?d?r.
Hammadde, ticari mam?l (al-sat) ve fason?dan gelen malzemelerin kabul, ?n kalite kontrol?, fiziksel say?m, sisteme kay?t ile lokasyon temelli yerle?tirme i?lemleri tipik bir proje kapsam?nda analiz edilecek konu ba?l?klar? aras?ndad?r.
?retim i?i hammadde, sarf ve ambalaj malzemesi depolar?, stok do?rulu?u ve hakimiyetine olumsuz etkileri dolay?s? ile mercek alt?na al?nacak di?er konu ba?l?klar? aras?nda yeral?r.
Nihai mam?llerin ?retim ile sevkiyat aras?ndaki teslim/tesell?m s?reci, y?kleme performans?n? ve i?g?c? verimini etkiler.
?Ambalajlama? lojistik projenin ?nemli konu ba?l?klar?ndand?r. Ambalaj ?ekillerinin depolama (hem firmada hem de m??terilerde) ve sevkiyata uygunlu?u, optimum maliyette olup olmad?klar?, etiketlemeler ve fiziksel ?l??leri uzman lojistik m?hendisleri taraf?ndan de?erlendirilir.
Lojistik projeler sonucu ula??lan baz? hedeflere a?a??da ?zetlenmeye ?al???lm??t?r
- Depolarda yap?lacak yeni yerle?imler (do?ru raf sistemi yat?r?m? ve fiziksel d?zenlemeler) ile alandan %20-50 tasarruf ,
- Tesis i?inde ger?ekle?tirilen her t?rl? malzeme ta??ma ve depolama i?i i?in kullan?lan personel say?s?nda %10-35 azalma,
- ?%0,1? hatal? (eksik, fazla, yanl??) sevkiyat sonu?lar?na ula?ma,
- Ayn? ?retim/sevkiyat tonaj?n?n %15-40 daha az hammadde, sarf ve i?letme malzeme sto?u ile ger?ekle?tirilmesi.
- Malzeme ta??ma ve depolama kaynakl? i? kazalar?n?n enazlanmas?, ergonomik ?artlar?n olu?turulmas? ile verimde %5-25 art?? elde edilmesi.


Katipo?lu Dan??manl?k Ar-Ge B?l?m? b?nyesinde tamamlanan, ?depo ve da??t?m merkezi barkod etiket ?retim yat?r?m?? T?rkiye?de ilgili konudaki eksikli?i gidermek amac? ile devreye al?nm??t?r. Depo otomasyonu ve depo y?netim sistemi yaz?l?mlar? i?in ihtiya? olunan lokasyon (raf adresi), koli, palet, ?r?n, lot (parti) ve seri numaras? bilgilerini b?nyesinde bar?nd?ran, ba?ta ku?e olmak ?zere PE, silvermat, tyvek ve farkl? malzemeler ?zerine termal transfer ve direk termal y?netimi ile end?striyel her t?rl? etiket Katipo?lu Dan??manl?k b?nyesinde imal edilebilmektedir. M??teri etiket ihtiya?lar?na optimum ??z?mlerin bulunabilmesi i?in Katipo?lu Dan??manl?k?da s?re?, fiziksel ?artlar?n (?slak ortam, so?uk hava depolama gibi) et?d?, tedarik zinciri i?inde ilgili malzemenin hareketi ve etiket tasar?m?ndan ba?lamaktad?r. ?r?n sat?? fiyat? i?indeki lojistik maliyetlerin bir par?as? olan etiket maliyetinin sarf kalemi olmas? ekonomikli?i ?nemli k?lmaktad?r.

2008 y?l?n?n son ?eyre?inde ba?layan ve k?smen de olsa olumsuz etkilerini hala devam ettiren k?resel kriz, firmalarda lojistik temelli maliyetlerin azalt?lmas? bask?s?n? beraberinde getirmi?tir. Bu e?ilime paralel olarak Katipo?lu Dan??manl?k malzeme ta??ma ve depolama ile ilgili faaliyetlerdeki verimi artt?rmak ?zere m??terilerinde farkl? projeleri devreye alm??t?r. ?rnek olarak, firmalarda kullan?lan forkliftlerin yak?t ve bak?m giderlerinin analizi, ta??ma ile istifleme faaliyetleri i?in harcanan maliyetlerin d???r?lmesi i?in faydal? bilgilere ula??lmas?n? sa?lamaktad?r.

Malzeme ta??ma ve depolama ??z?mleri ?z?nde ayn? prensipleri bar?nd?rsa da sekt?rden sekt?re ciddi farkl?l?klar g?sterebilmektedir. Buna g?zel bir ?rnek tekstil sekt?r?d?r. Boylar? 4 metreye yakla?an bo? ve dolu leventlerin, ham dokuma kuma? rollingleri ile konfeksiyon tamburlar?n?n depolanmas? ?zel ??z?mleri gerektirmektedir. Uzak Do?u tekstil ?reticileri ile ?lkemiz firmalar? aras?nda ya?anan k?yas?ya rekabette ?ne ge?menin ?nemli yollar?ndan biri de lojistik maliyetlerin optimum seviyeye ?ekilmesidir. Tekstil ?retimi i?in girdi kalemlerini olu?turan iplik, boya ve terbiye malzemesi gibi kalemleri en az i?g?c?, ekipman ve zaman harcayarak ihtiya? olunan zaman ile miktarda firmaya getirmek ve ?retime beslemek fark yaratan faaliyetler aras?ndad?r.

?lkemiz lojistik sekt?r? D?nya ile kar??la?t?r?ld???nda hen?z emekleme a?amas?ndad?r. DHL?in 2009 y?l? cirosunun 32,5 milyar USD oldu?u g?z?n?ne al?nd???nda T?rkiye?deki ?l?eklerin b?y?kl??? daha kolay anla??labilmektedir.
Lojistik?in salt uluslararas? ta??ma olarak alg?lanmas?, ?retim ve da??t?m yapan firmalar?n imalat ile sat?? temel faaliyeti d???ndaki t?m malzeme ta??ma ve depolama i?lerinde d?? kaynak kullan?m?na gitmelerini engelleyebilmektedir. Tedarik, depolama ve sevkiyat faaliyetlerini kendi b?nyesi d???na ??karan firmalar?n ise, kontrat imzalad?klar? lojistik ?irketleri 1 y?l ge?tikten sonra de?i?tirdi?i veya tekrar ilgili faaliyetleri ?stlendikleri T?rkiye?de s?kl?kla ?ahit olunan vakalardand?r. Ortaya ??kan sonu? incelendi?inde bazen ?retici firman?n bazen lojistik ?irketinin bazen ise, her ikisinin de yarat?lan i?birlikteli?inden bekledi?ini bulamad??? g?r?l?r. ?retici firman?n tedarik, depolama ve da??t?m faaliyetleri i?in harcad??? bedeli, d?? kaynak kullan?m? y?ntemi ile azaltma y?zdesinin ger?ek?i olmas? kurulacak evlili?in uzun soluklu olmas?na yard?m edecektir. Di?er taraftan ilgili operasyonlar? devralan lojistik ?irketinin de i?leri oldu?u gibi yapmaya devam ederek kazan? sa?layamaca??n? bilmesi gerekir.
Depolama faaliyetleri i?in gereken yeni raf sistemi yat?r?mlar?, lojistik harcamalar? i?indeki temel bile?enler aras?ndad?r. Do?ru raf sisteminin se?imi yan?nda imalat?? ?irketin uygun malzeme kullan?m? da ?nemlidir. ?lkemizde s?kl?k ile A tedarik?isi ile B tedarik?isinin ayn? fiyat? farkl? tonaj ve farkl? St s?n?f? ?elikler i?in verdikleri g?r?lebilir. Raf imalat?nda kullan?lan St 37 s?n?f? ?elik ile St 52 s?n?f? ?elik aras?nda hem mukavemet hem de fiyat farkl?l?klar?n?n varl???n?n bilinmesi do?ru lojistik yat?r?m? i?in gereklidir.
 

LOJ?ST?K ?EBEKE TASARIMI

KAT?PO?LU DANI?MANLIK, ?r?nlerin toplanmas? ve da??t?m?n? en ekonomik ?ekilde yaparken, m??teri hizmet seviyelerini en ?stte tutan plan olarak tan?mlad??? Lojistik ?ebeke Tasar?m?n?n kriterlere g?re ger?ekle?tirmektedir:

Ka? adet da??t?m merkezi olmal??
Da??t?m merkezleri nerelere yerle?tirilmeli?
Da??t?m merkezlerinde ne kadar stok tutulmal??
Da??t?m merkezleri hangi m??terilere hizmet vermeli?
Da??t?m merkezleri sipari?leri nas?l vermeli?
M??terilere da??t?m ne kadar s?kl?kla yap?lmal??
M??teri hizmet seviyeleri ne olmal??
Ne t?r nakliye metotlar? kullan?lmal??

Ba?a D?n

STRATEJ?K ENVANTER PLANLAMA

Pazar taleplerini optimum hizmet seviyelerinde kar??lamak i?in tedarik zinciri halkalar? boyunca tutulacak envanterin planlanmas?, her zamankinden daha fazla ?nem kazanarak kurumlar?n stratejik rekabet unsurlar?ndan biri olmu?tur. Stratejik envanter planlama s?recine ?envanter?in tan?m? ile daha do?rusu ne olmad??? ile ba?lamak gerekir. Envanter,

Nakit ak???n? sa?layacak bir f?rsat
M??teri taleplerini zaman?nda kar??layacak bir ara?
?retim veya tedarik?ileri, dalgalanan m??teri taleplerine kar?? koruyan bir kalkan
Tedarikin kesilmesine kar?? bir sigorta

de?ildir.

Tedarik, ?retim ve da??t?m s?relerinin m??teri hizmet beklentilerinden fazla olmas?, firmalar?n envanter ta??malar?n?n tek sebebi olmal?d?r. KAT?PO?LU DANI?MANLIK, tedarik ve da??t?m kanallar?nda bulunan stok tutma noktalar?ndaki optimum envanter y?netim stratejilerini belirledi?i 'stratejik envanter planlama' hizmetleri ile tedarik zincirinin de?i?ik Pazar senaryolar?na kar?? nas?l tepki verece?ini modellemektedir. Envanter planlama ve y?netim politikalar?n?n belirlendi?i bu ?al??malar ile da??t?m ?ebekesi tasar?mlar? olu?turulmakta ve tedarik zinciri optimizasyonuna y?nelik de?erler yarat?lmaktad?r:

Envanterin Minimize Edilmesi
Stok Maliyetlerinin D???r?lmesi
Stok Devir H?z?n?n Artt?r?lmas?
Yeniden Sipari? Seviyesi, Maksimum Stok Seviyesi, Emniyet Stoku Seviyesi De?erlerinin Hesaplanmas?
?retim Parti B?y?kl?klerinin Belirlenmesi
M??teri Hizmet Seviyesinin Artt?r?lmas?

Ba?a D?n

STRATEJ?K KAYNAK KULLANIMI

?rettikleri ?r?nlerin da??t?m?n? ?stlenen firmalar?n, stoklama ve da??t?m operasyonlar?n? kendi ?at?lar? alt?nda tutma ile bu alanlarda 3.Parti Lojistik firmalardan yararlanma se?imi, tedarik zinciri y?netimi i?inde ara?t?r?lmas? gereken zor kararlardan biridir. Lojistik aktivitelerinin pahal? ve yat?r?m a??rl?kl? olmas?, lojistik y?neticilerini bu operasyonlar? s?rd?rmek i?in gerekli olan yat?r?mlar? neden kendilerinin yapmak zorunda olduklar? sorusu ile ba? ba?a b?rak?r.

Fakat, maliyet madalyonun sadece bir y?z?d?r ve firma ile m??terileri birle?tiren lojistik kanal?nda verilen hizmetin kalitesi de ?o?u zaman ?n plana ??kmaktad?r. Bu kanalda malzeme eksikli?inden, ileti?im bozuklu?undan veya hatal? sevkiyattan do?acak herhangi bir aksama, ciddi m??teri kay?plar?na yol a?abilecek bir etkiye sahiptir. Bu sebeple, 3.Parti Lojistik Hizmetleri firman?z i?in art? de?er yaratabilece?i gibi, baz? riskleri de beraberinde ta??r ve se?ilecek 3PL hizmet firmas?n?n kurumunuz yap?s?na uygun olmas?n? zorunlu k?lar.

Ba?ar?l? bir 3P Stratejik Kaynak kullan?m? i?in sistematik bir analizin yap?lmas? gerekmektedir. KAT?PO?LU DANI?MANLIK, pozisyonu itibar?yla projenize tarafs?z bir g?z ile bakarak, kurumunuz i?in en uygun modelin olu?turulmas?na ve bu modele uygun olarak ?al??acak firman?n tespit edilmesinde proje ekibinize dan??manl?k hizmeti verebilecektir. KAT?PO?LU DANI?MANLIK, verdi?i hizmetler ile

? Talep etti?iniz hizmeti do?ru ve sa?l?kl? olarak projelendirebilmenizi
? Do?ru 3PL firma adaylar? ile bulu?man?z?
? Uzun vadeli ve p?r?zs?z olarak i?birli?i yapaca??n?z

lojistik orta??n?z? se?menizi sa?lamaktad?r.

Ba?a D?n

4PL DANI?MANLI?I

Tedarik zincirinin operasyonel katman?ndaki nakliye ve depolama i?levlerini yerine getiren ge?mi?in 3PL firmalar? yerlerini, m??teri ile hizmet sa?lay?c?lar aras?ndaki i? s?re?lerini entegre eden, tedarik zincirinin stratejik, taktiksel, yap?sal ve operasyonel katmalar?n? y?neten uzun vadeli ortakl?klara, yani 4PL organizasyonlar?na b?rakmaktad?r. S?zl?k tan?m? ile 4PL, kendi organizasyonunun kaynak, kapasite ve teknoloji portf?y?n? di?er servis sa?lay?c?lar?n?n hizmetleri ile entegre ederek, geni? kapsaml? tedarik zinciri ??z?mleri olu?turan ve y?neten bir entegrat?rd?r.

Ekonomik de?erin tedarik zinciri s?re?lerinin yeniden yap?land?r?lmas? ile olu?turuldu?u 4PL ortakl?klar?nda, ba?ar?n?n s?rr? "s?n?f?n?n en iyileri" ile ?al??makta yatmaktad?r. 3PL servis sa?lay?c?lar, teknolojik ??z?m sunucular ve i? s?reci y?neticilerinin kapasitelerinin dengelenmesiyle olu?turulan 4PL ??z?mleri, m??terinin organizasyonunda departmanlar aras? entegrasyon ve daha geni? operasyonel ba??ms?zl?k sa?lamaktad?r. 4PL ??z?mlerinin odak noktas? olan tedarik zincirinin yeniden yap?land?r?lmas? ve optimizasyonu konular?nda ciddi ve derinlemesine ihtisas sahibi olan KAT?PO?LU DANI?MANLIK, ba??ms?z kimli?i ile 4PL projelerinde rol almaktad?r.


Ba?a D?n

 

所以一般早期的闭经都是有一定原因造成。肝肾亏虚,脾胃虚弱丰胸产品,气滞血瘀等造成。所以要针对各自的病症,做好辩证,然后针对治疗就可以很好的调理了酒酿蛋丰胸产品。肝肾亏虚的可以一般调补肝肾为主,可以吃比较大补鹿茸,女贞子等为主滋阴补肾为主的食物。这样能补肾恢复子宫的气血丰胸方法,充盈气血。自然就可以很好的恢复身体的机制。延长月经的周期了丰胸最快方法