B?Z K?M?Z?

 

Ya?mur Katipo?lu - ?zge?mi?

Name: Yaman Yagmur Katipoglu
Address: Emin Ali Pasa C. Beyazg?l S. No:2/1 Suadiye / Kad?koy
City, State, Zip: Istanbul / Turkey - 34744
Telephone: +90 216 361 70 87
Cell Phone: +90 532 416 83 92
Email:
yagmur@katipogludanismanlik.com


SUMMARY STATEMENT
I am a dedicated Supply Chain professional. I have been providing Supply Chain solutions as a Senior Consultant-Solution Architect for over 15 years, using the SAP ERP package as an enabler. My prime attention is the Manufacturing Logistics, including Sales & Operations Planning, SD, SD-ATP, MM, PP, PP-MP-DEM, PP-MRP, and Shopfloor Execution.

EDUCATION
Istanbul Technical Universty
MS, Management Engineering 1992-1995

Istanbul Technical Universty
BS, Mechanical Engineering 1988-1992

EMPLOYMENT HISTORY
Senior Consultant-Solution Architect
Katipoglu Consulting Ltd. 2005-Present

Senior Consultant-SCM Architect
Selco Consulting Co. 2000-2005

System Engineer
Seta Engineering A.S. 1997-2000

Production Enginner
Elpasan Electricity Ltd. 1995-1997

CAREER BACKGROUND


I have completed over 10 full cycle implementations as a consultant and therefore I also bring a lot of system implementation methodology and project management experience into the team. The tasks performed included;


? Fit and Gap analysis the new business requirements with existing solution and development of the solution.


CILEK Furniture 2011-2012
COKO-Werk Plastic Injection 2011-2012
STARWOOD Forest Products 2011-2012
HAKSAT Lighting s-Hardware 2010-2012
AGT Furniture Components 2005-2011
HAKAN Plastic Pipe Systems 2005-2011
ARKEL Lift Control Systems 2010
CIGIR Chemical 2010
Istanbul SERA Plastic 2010
OMSAN Elevator 2008
ISKEFE Leather 2006
Pfizer 2005
SETAS Chemical 2004-2006
UNILEVER, Kraft Foods 2000-2002


 

 


?mit G?lsen
- ?zge?mi?

ODT?den Makina M?hendisi olarak mezun olmu? olmama ra?men, uzun y?llar m?hendislik ve IT ( Bilgi i?lem Teknolojisi) sekt?rlerinde, ?zellikle de bu ikisinin bile?imi olan ERP projelerinde ?al??t?m.

M?hendislik sekt?r?nden, Bilgi ??lem d?nyas?na ge?i?im, 1990 y?l?nda, SABANCI grubunda ?al???rken oldu. Olmuksa?da bir MRP II (Managemet Resources Planning) projesi kurulacakt? ve ben de proje sorumlusu olarak atand?m. Bu projenin ba?ar?yla biti?i ard?ndan, Bilgi ??lem projelerinin cazibesine kap?ld?m ve sonraki kariyerim, bir ?ok farkl? firmada ve end?stride onlarca MRP-ERP projesi ger?ekle?tirerek ge?ti. M?hendislik e?itimim ve tecr?bem, end?strinin gerekleri ile yaz?l?mlar? birbirine ili?kilendirmede bana ?ok yard?mc? olmu?tur. Her iki disiplini de ?ok severek ve isteyerek yapt?m.

Yakla??k 20 y?ll?k bu s?re?te, hemen her konumda ?al??ma ?ans?m oldu. Sadece bilgi i?lem firmalar?nda de?il, ?retim firmalar?nda da g?rev ald?m. Bilgi ??lem M?d?r?, Planlama M?d?r?, dan??man, Proje Y?neticisi, Genel M?d?r (Bilgi ??lem ?irketi) gibi ?nvanlarla ?al??t?m. ?u an Katipo?lu Dan??manl?k Ltd.'de de?erli dostum Ya?mur ile ?al??maktay?m.


Bilgi ??lem departman? kurulumu ve y?netimi (outsourcing)
Donan?m se?imi dan??manl???
ERP uygulamas? se?im s?reci ve kurulum dan??manl???
ERP uygulamalar? Proje Y?neticili?i
Sistem Analizi, BPR ve Re-engineering projeleri dan??manl???
MIS (Management Information System) projeleri kurulumu ve i?letimi
Maliyetlendirme ve fiyatland?rma sistemleri kurulumu ve i?letimi
Yabanc? ERP projelerinin lokalizasyonu projeleri
M??teriye ?zel yaz?l?mlar?n tasarlanmas? ve ger?ekle?tirilmesi
Web tabanl? sat?? uygulamalar? tasar?m? ve kurulumu
B?t?eleme yaz?l?mlar?
Web tabanl? mobil uygulamalar dan??manl??? ve kurulumu

Bu projelerde gerek yabanc? (SAP, JD Edwards, IFS gibi ) uluslar aras? paketlerle, gerekse Minerva-Plantum gibi yerel paketlerle ?al??t?k. Bizzat (program) yazd???m projeler de oldu.?zge?mi?

Ya? : 50 (1962)
Mail : ugulsen@gmail.com
E?itim : 1979 ? 1985 Orta Do?u Teknik ?niversitesi - Makine M?hendisli?i B?l?m?
Email : umit@katipogludanismanlik.com

KAR?YER ( Sondan Ba?a )

Katipo?lu Dan??manl?k Ltd.
Proje Y?netimi ve IT, ERP Dan??manl?k hizmetleri (2004 ..)

2004 y?l? ba??ndan beri, ?ok say?da IT, ERP, Web ve e?itmenlik projelerinde ?al??t?m. Baz?lar?n? a?a??da listeliyorum :

Robinson Kitabevi Minerva Projesi Proje Y?neticili?i
Midas Hediyelik E?ya A.?. SAP Projesi denetmenli?i ve Dan??manl???
AGT A?a? Sanayi A.?. ERP Uygulamas? se?im dan??manl??? (Antalya)
PLA? Plastik San.A?. SAP Projesi Denetmenli?i
Arkem Kimya Sanayi ve Ticaret A.?. SAP Projesinin Y?neticili?i
Haksat Elektrik Ayd?nlatma H?rdavat San. ( Antalya) SAP Projesi Re-implementasyon Proje Y?neticili?i
Tekstil Servis A.?. Bilgi ??lem hizmetleri
PDR firmas? e?itmeni olarak Proje Y?netimi e?itimleri
Web tabanl? uygulamalar?n tasar?m? ve geli?tirilmesi

Minerva Yaz?l?m A.?.

Genel M?d?r
2002 ? 2004 Ocak

Minerva Yaz?l?m A.?., Web tabanl? ve ORACLE veri taban? ?zerinde ERP yaz?l?mlar? ?reten, satan ve kuran bir yaz?l?m ?irketidir.

? ?irketin re-organizasyonu, yeni ekip kurulmas?
? Alacaklar?n tahsili ve finansal durumun iyile?tirilmesi
? Sat?? faaliyetlerinin organizasyonu ve y?r?t?lmesi
? ?ok say?da yeni sat??? ve kurulumu ( D?nya Aktuel A.?., Kabalc? Kitabevi ?vb)
? ?irket reputasyonunun h?zla d?zeltilmesi
? B?y?k Projelerin Y?netimi

e-Con Dan??manl?k Ltd. ?ti.

2000 - 2002

e-Con Dan??manl?k Ltd. ?ti. , uluslar aras? bir ERP paketi olan IFS ?r?nlerinin sat?? ve kurulumunu yapmak i?in kurulmu?tur. ?u anda hisselerimi devretti?im di?er ortaklar taraf?ndan ba?ka bir ?irket ismi ile IFS T?rkiye Temsilcili?i olarak devam etmektedir.

? IFS ERP uygulamas?n?n T?rkiye temsilcili?i
? Sat?? -pazarlama faaliyetleri
? T?m y?netim g?rev ve sorumluluklar?

IFS T?rkiye A.?.

Genel M?d?r ve Dan??man
1999-2001 & 1993-1995


IFS T?rkiye A.?., uluslar aras? bir ERP paketi olan IFS?in T?rkiye m?messili olan ve t?m?yle yerli sermaye ile kurulan bir ?irkettir.


? Sat?? -pazarlama faaliyetleri
? Ekip kurma ve y?netme
? Proje y?neticili?i
? ERP sistemleri (finans-da??t?m-?retim) dan??manl???


Denet Y?netim Dan??manl???

ERP projeleri ve SAP Dan??manl???
1997-1999
Denet, a??rl?kl? olarak audit konusunda faaliyet g?steren bir Audit - Dan??manl?k firmas?d?r.


? SAP Finans ? Muhasebe, Kar ? Zarar Merkezi Muhasebesi, ?retim Planlama, ?r?n Maliyetlendirme, Malzeme Y?netimi mod?lleri dan??manl???.


Organik Kimya A.?.

1995-1997
Planlama Md.+B?M Md.
Organik Kimya A.?. polimer kimyas? ?zerinde uzman bir kimya end?strisidir.


? ERP projesi y?neticili?i
? Bilgi ??lem altyap?s?n?n kurulmas?
? Proje bitiminden sonra Planlama ve Bilgi ??lem M?d?rl????n?n kurulmas? ve y?netimi


Minerva Yaz?l?m A.?.

1993-1995
Proje y?neticisi ve ?retim Sistemleri Dan??man?

? ERP projelerinin y?netilmesi ve dan??manl???


OlmukSA Oluklu Mukavva San. Ve Tic. A.?.
1989-1993
Makine M?hendisi - Planlama ?efi

Olmuksa A.?., ambalaj sekt?r?nde faaliyet g?steren bir SABANCI kurulu?udur.

? AMAPS-Q MRP Projesi Y?neticili?i
? B?M departman? i?leri (Network kurma, Donan?m al?m? vb)
? Bir?ok ?irket i?i program?n geli?tirilmesi
? M?hendislik projeleri

YETK?NL?KLER

A?a??da belirtilen konularda geni? bilgi ve tecr?be sahibiyim :


? IT ve WEB altyap?lar?
? Ekip olu?turma ve y?netimi
? Software konusunda sat?? faaliyetlerinin organizasyonu ve y?r?t?lmesi
? ERP Projelerinin y?netimi
? ERP-MRP Sistemlerinde ( ?retim ? Muhasebe ? Envanter ? Da??t?m ? ?nsan Kaynaklar? ? Maliyet konular?nda) bilgi birikimi ve dan??manl?k
? Dok?man haz?rlama ve e?itim organize etme ve e?itim verme

Kurulumunda bizzat ?al??t???m paket uygulamalar ?unlard?r:

? SAP (FI-GL) Finans ? Muhasebe, (CO-CCA,CO-PCA) Kar ? Zarar Merkezi Muhasebesi, (PP) ?retim Planlama, (PC) ?r?n Maliyetlendirme, (MM) Malzeme Y?netimi, (SD) Sat?? Da??t?m,BW (Business Warehouse) mod?lleri
? T?m IFS mod?lleri
? AMAPS/Q Da??t?m, ?retim ve Planlama Mod?lleri
? MILENIUM T?m Finansal Mod?ller
? EMIS (ESI Technologies Inc.) T?m Mod?ller
? AVALON (AVALON SOFTWARE Inc.) T?m Mod?ller
? Minerva (PLANTUM WEB)

Di?erleri:

? Logo, ETA ve benzeri local uygulamalar

Bizzat ?al??t???m, kulland???m ve kod yazd???m veri tabanlar? ve programlama dilleri ?unlard?r :


? Veri tabanlar? : ORACLE, MS SQL Server
? Web tabanl? programlama dilleri : ASP, Java Script, HTML
? Di?er programlama dilleri ( PL SQL, T-SQL, SQL, Delphi, FoxPro, Clipper ?vb)
? ?ok say?da uygulama ( MIS ve Raporlama Programlar?, MsProject, Visio, Ofis uygulamalar?, grafik tasar?m programlar? ?vb.)

Ald???m kurslar a?a??daki gibidir :


? SAP BW ( Business Warehouse)
? Oracle 7 Veri Taban? Y?netimi
? Oracle 7 Backup & Recovery
? SAP AC305 Varl?k Y?netimi - Muhasebesi
? SAP Muhasebe
? SAP AC505-510 ?r?n Maliyetlendirme
? SAP Kar-Zarar Merkezi Muhasebesi
? SAP Genel Gider Y?netimi
? SAP Malzeme (Envanter ) Y?netimi
? Muhasebe, ?zellikle de Y?netim Muhasebesi ?zerine kurslar


Ba?a d?n...

 

调理月经闭经的时间,可以延长乳房容貌的衰老粉嫩公主酒酿蛋正品。今天我们先来简单介绍一下,如何来调理。古代正常的闭经年龄是在50岁左右产后丰胸。冲任不容,天葵不至,以至于子宫卵巢衰弱丰胸产品。可是随着现代营养水平,生理周期的延长,闭经的时间其实可以延长到60岁左右丰胸食物