E??T?MLER?M?Z

KONULAR

DEPO LOJ?ST?K E??T?M?
HATASIZ SEVK?YAT E??T?M?
DEPO SORUMLUSU E??T?M?
STOK DEPO SAYIMI E??T?M?
BEER GAME OYUNU ?LE TALEP TAHM?N? ve TEDAR?K Z?NC?R? Y?NET?M? E??T?M?

PROJE Y?NET?M? TEMEL PRENS?PLER? E??T?M?
MS PROJECT E??T?M?
ERP YAZILIMLARININ ANAL?Z? ve SE??LMES?
ERP PROJELER?N?N ??LETMELERE KURULMASI (?MPLEMENTASYONU)


M??TER? G?Z? ?LE ERP SATI? S?REC? E??T?M?
(* yeni)
STOK TEMEL VER? SET? OLU?TURMA / YEN?DEN YAPILANDIRMA E??T?M? (* yeni)
 



DEPO LOJ?ST?K E??T?M?


- Sat??lar i?erisindeki depolama maliyet pay?n?n s?rekli iyile?tirme felsefesi ile en azlanmas?n? sa?lamak,

- Depolar?n etkin ve verimli ?al??mas?n?n temini: performans bazl? personel y?netimi. T?m operasyonel s?re?lerin analizi ile geli?tirmeye a??k alanlar?n tespiti ve iyile?tirme projelerinin uygulamaya ge?irilmesi.

- FMSC, a?a?, tekstil, ila?, kimya, metal, promosyon ve farkl? sekt?rlerdeki m??terilerin depolama ihtiya?lar?na g?re eldeki yap?n?n uyarlanmas?, kar???k sekt?rel depolama y?ntemlerinin iyile?tirilmesi,

- Depolarda ta??ma ve istifleme faaliyetleri esnas?nda olu?an malzeme hasarlanmalar?n?n en azlanmas?,

- Transpalet, yaya kumandal? transpalet /istif arac?, konvansiyonel forklift, reach truck, dar koridor arac?, hidrolik rampalar, seksiyonel kap?lar, raflar, ak?ler, redres?rler gibi donan?mlar?n etkin / verimli kullan?m? i?in gerekli talimat, uyar?, e?itim, bak?m ve onar?m faaliyetlerinin y?netimi,

- Depo personelinin polivalans, dikkat testi ve di?er teknikler ile yapt?klar? i?e uygunlu?unun kontrol?, gerekli rotasyon ve de?i?ikliklerin devreye al?nmas?,

- Depo operasyonlar? mevcut performans kriterlerinin g?zden ge?irilmesi, ilavelerin yap?lmas?, g?nl?k, haftal?k ve ayl?k raporlamalar?n yap?lmas?, karne notlar?n?n trendinin g?zlenmesi,

- Depolar personelinin s?rekli e?itim yakla??m? (5S, yal?n lojistik) ile i?sel kaynaklar kullan?larak geli?iminin sa?lanmas?,

- Depolar Personeli mevcut yetki-sorumluluk matrislerinin g?zden ge?irilmesi. G?rev tan?mlar?n?n performans bazl? revizyonunun yap?lmas?,

- Mevcut depolar y?netim sistemi (WMS) yaz?l?m?n?n ?r?n aramas?z ve katma de?er sa?lamayan faaliyetlerden ar?nd?r?lm?? ?ekilde operasyonlar? kontrol edip etmedi?inin tespiti, gerekli fonksiyonlar?n?n ilavesi i?in destek ?al??malar?n?n yap?lmas?,

- Barkod, RF, RFID, sesli tan?mlama gibi teknolojilerin kullan?l?rl???n?n incelenmesi,

- M??teri ?li?kileri Y?netimi ile ilgili Depolar?n tam entegrasyonunun sa?lanmas?, periyodik m??teri ziyaretlerinin depolara yapt?r?lmas?,

- Hatal? sipari? toplama ve y?kleme gibi hayati ?nem ta??yan yanl??l?klar?n bilimsel yakla??mlar ile en azlanmas?,

- ?? Sa?l??? ve G?venli?i Y?netmeli?ine uygun depolar operasyonlar?n?n y?r?t?lmesi, geli?tirici ?nlemlerin al?nmas? ve uygulatt?r?lmas?,

- Yang?n g?venlik testlerinin (duman alg?lama, YSC cihazlar?, springler sistemi, su depolar?, su pompalar?, jenerat?rler) periyodik yap?lmas? ve personel tatbikatlar?,

- Depolar personelinin mevcut sosyal imkanlar?n?n de?erlendirilmesi; soyunma odalar?, du?, ?ay i?me, dinlenme olanaklar?n?n kazan-kazan prensibine uygun olarak geli?tirilmesi.

 

Ba?a d?n...


HATASIZ SEVK?YAT E??T?M?
 

E?itimin amac?: Hatal? sevkiyat oran?n? %0,1'in alt?na d???rmek.

E?itimin konu ba?l?klar?:

1- M??terilere g?nderilen hatal? sevkiyat miktar?nda azalma,

2- Barkodlu sipari? toplama y?ntemi sayesinde otomatik sevk irsaliye-faturas??n?n olu?turulmas?,

3- Verimli ve hasars?z ara? y?kleme teknikleri,

4- Sevkiyat Personeli?nin ergonomik ?al??ma ?artlar?n?n olu?turulmas?, motivasyon art???,

5- Ara? doluluk oranlar?n?n ve rota planlamas?n?n sevkiyat planlamas?na uygun olu?turulmas?,

6- Sevkiyat?da ya?anan fazla mesailerin d???r?lmesi,

7- ?hracat ve kargo sipari?lerinin tam zaman?nda (JIT) toplama y?ntemleri,

8- Y?kleme esnas?nda ambalaj i?i eksik-fazla kontrol?,

9- Hasarl? ?r?n tespiti,

10- Sekt?re ?zel stok sepeti, kazan? ve sipari? toplama arabas? dizaynlar?,

11- Depolama ve sevkiyat operasyonlar?nda kullan?lan forkliftlerin ar?za kaynakl? duru? zamanlar?n?n azalt?lmas?,

12- Sevkiyat ekipleri (tak?mlar?) olu?turularak performans bazl? operasyon tekni?i,

13- Depoda ?r?n arama olmaks?z?n y?kleme d?zeninin kurulmas?,

14- M??teri iade y?netimi,

15- Depoda olu?an hasarl? mam?l miktar?n?n en azlanmas?.



Ba?a d?n...



DEPO SORUMLUSU E??T?M?

- Sat??lar i?erisindeki depolama maliyet pay?n?n s?rekli iyile?tirme felsefesi ile en azlanmas?n? sa?lamak,

- Depolar?n etkin ve verimli ?al??mas?n?n temini: performans bazl? personel y?netimi. T?m operasyonel s?re?lerin analizi ile geli?tirmeye a??k alanlar?n tespiti ve iyile?tirme projelerinin uygulamaya ge?irilmesi.

- FMSC, a?a?, tekstil, ila?, kimya, metal, promosyon ve farkl? sekt?rlerdeki m??terilerin depolama ihtiya?lar?na g?re eldeki yap?n?n uyarlanmas?, kar???k sekt?rel depolama y?ntemlerinin iyile?tirilmesi,

- Depolarda ta??ma ve istifleme faaliyetleri esnas?nda olu?an malzeme hasarlanmalar?n?n en azlanmas?,

- Transpalet, yaya kumandal? transpalet /istif arac?, konvansiyonel forklift, reach truck, dar koridor arac?, hidrolik rampalar, seksiyonel kap?lar, raflar, ak?ler, redres?rler gibi donan?mlar?n etkin / verimli kullan?m? i?in gerekli talimat, uyar?, e?itim, bak?m ve onar?m faaliyetlerinin y?netimi,

- Depo personelinin polivalans, dikkat testi ve di?er teknikler ile yapt?klar? i?e uygunlu?unun kontrol?, gerekli rotasyon ve de?i?ikliklerin devreye al?nmas?,

- Depo operasyonlar? mevcut performans kriterlerinin g?zden ge?irilmesi, ilavelerin yap?lmas?, g?nl?k, haftal?k ve ayl?k raporlamalar?n yap?lmas?, karne notlar?n?n trendinin g?zlenmesi,

- Depolar personelinin s?rekli e?itim yakla??m? (5S, yal?n lojistik) ile i?sel kaynaklar kullan?larak geli?iminin sa?lanmas?,

- Depolar Personeli mevcut yetki-sorumluluk matrislerinin g?zden ge?irilmesi. G?rev tan?mlar?n?n performans bazl? revizyonunun yap?lmas?,

- Mevcut depolar y?netim sistemi (WMS) yaz?l?m?n?n ?r?n aramas?z ve katma de?er sa?lamayan faaliyetlerden ar?nd?r?lm?? ?ekilde operasyonlar? kontrol edip etmedi?inin tespiti, gerekli fonksiyonlar?n?n ilavesi i?in destek ?al??malar?n?n yap?lmas?,

- Barkod, RF, RFID, sesli tan?mlama gibi teknolojilerin kullan?l?rl???n?n incelenmesi,

- M??teri ?li?kileri Y?netimi ile ilgili Depolar?n tam entegrasyonunun sa?lanmas?, periyodik m??teri ziyaretlerinin depolara yapt?r?lmas?,

- Hatal? sipari? toplama ve y?kleme gibi hayati ?nem ta??yan yanl??l?klar?n bilimsel yakla??mlar ile en azlanmas?,

- ?? Sa?l??? ve G?venli?i Y?netmeli?ine uygun depolar operasyonlar?n?n y?r?t?lmesi, geli?tirici ?nlemlerin al?nmas? ve uygulatt?r?lmas?,

- Yang?n g?venlik testlerinin (duman alg?lama, YSC cihazlar?, springler sistemi, su depolar?, su pompalar?, jenerat?rler) periyodik yap?lmas? ve personel tatbikatlar?,

- Depolar personelinin mevcut sosyal imkanlar?n?n de?erlendirilmesi; soyunma odalar?, du?, ?ay i?me, dinlenme olanaklar?n?n kazan-kazan prensibine uygun olarak geli?tirilmesi,
 

Ba?a d?n...


 

STOK (DEPO) SAYIM E??T?M?

E?itimin amac?: Mal giri?i, ?retim ve sevkiyat durmadan, sa?l?kl? stok say?m?n? en k?sa s?re i?inde, %95 do?ruluk oran? ile tamamlamak.

E?itimin konu ba?l?klar?:

1- Say?m?da g?rev alacak personelin belirlenmesi.

2- Say?m personeli g?rev ve sorumluluk matrisinin olu?turulmas?.

3- Say?m zaman plan?n?n ??kar?lmas?.

4- Say?lacak malzemelerin grupland?r?lmas?.

5- Do?ru ve kolay say?m i?in ?n d?zenleme ?al??mas? yol haritas?n?n ??kar?lmas?.

6- Malzeme grubu ve sorumlu personel k?r?l?m?nda say?m listelerinin olu?turulmas?.

7- K?r say?m tekni?i.

8- El terminali veya diz ?st? bilgisayar ile sonu?lar?n anl?k olarak sisteme aktar?lmas?.

9- Say?m etiketlerinin olu?turulmas?, bas?lmas? ve da??t?lmas? prosed?r?.

10- Farkl? renklerde ?say?ld?? i?aret etiket uygulamas?.

11- Say?m denetmenlerinin sorumluluklar?n?n belirlenmesi.

12- Say?m esnas?nda belli aral?klar ile durum de?erlendirme toplant?s? uygulamas?.

13- Say?m fi?lerinin olu?turulmas?, bast?r?lmas? ve doldurulmas? prosed?r?.

14- Say?m sonu?lar?n?n sisteme giri? organizasyonu.

15- Hatal? say?m sonu?lar? d?zeltme prosed?r?.

 

Ba?a d?n...
 


 

BEER GAME OYUNU ?LE TALEP TAHM?N? ve TEDAR?K Z?NC?R? Y?NET?M? E??T?M?

1. Oyunun Tarih?esi

Beer game 1960?larda i?letme ??rencilerine sistem dinamiklerini anlatmak i?in MIT?de geli?tirilmi? bir oyundur. Bug?ne kadar d?nyan?n en ?nl? ?niversitelerinde, y?netici aday? lisans ve y?ksek lisans ??rencilerine ve bir?ok b?y?k kurumun ?st d?zey y?neticilerine binlerce kez oynat?lm??t?r.


2. Oyunun ??retileri

a. Firma i? s?re?lerinin dinamiklerini kat?l?mc?lara tan?tmak,

b. Firma departmalar? aras?ndaki ileti?imin ?nemini vurgulamak,

c. Talebin karma??k oldu?u bir yap?da g?rev alman?n ve ?stok seviyesini d???k tutma? ile ?malzemesiz kalmama? sorumlulu?unun yaratt??? bask?y? tecr?be etmek,

d. Dalga etkisini incelemek,


3. Oyunun Yap?s?

a. Perakendeci, toptanc?, distrib?t?r ve fabrika olmak ?zere oyunda 4 adet konum vard?r.

b. Oyunda Firma?da, x (mobilya) ?retimi ve da??t?m? ger?ekle?tirilmektedir.

c. Oyun s?ras?nda hedef, toplam tedarik zinciri maliyetlerini minimum tutmakt?r.


4. Oyuncu Say?s? ve Oyun S?resi

a. Oyun 4 ki?iyle oynanabilece?i gibi 60 ki?ilik gruplarla dahi oynanabilir. Oyunu oynayabilmek i?in tek ?n ko?ul, kat?l?mc?lardan hi?birinin daha ?nce bu oyunu oynamam?? olmas? ya da oynam??sa dahi oyunun p?f noktas?n? a??klamamas?d?r.

b. Oyunun a??klama k?sm? 10 dakika kadar, kendisi ise grubun b?y?kl???ne g?re 2 ile 4 saat aras? s?rebilmektedir. Oyun sonu?lar?n?n yorumlanmas? ise yakla??k 1 saat almaktad?r. Toplamda oyun i?in 3,5 ile 5,5 saat aras? bir s?re gereklidir.


Beer game oyunundan sonra ise a?a??daki konu ba?l?klar?n? oyun ile ili?kilendirerek i?liyoruz:


- Kurum i? s?re?leri i?inde talep y?netiminin ?nemi ve yeri.

- Talep plan?.

- Talep y?neticisi g?revleri.

- Talep tahmini.

- Tahmin metodlar?.

- Pareto analizi.

- Ge?mi? sat?? verilerinden grafiksel teknikleri kullanarak gelecek tahminleri ?ng?rme.

- Tahmin do?rulama.



Ba?a d?n...

 


 

PROJE Y?NET?M? TEMEL PRENS?PLER? E??T?M?

- Kapsam?na g?re iki ya da ?? g?n olabilen bu e?itimde, ?ncelikle proje kavram?n?n bir tan?m? yap?larak i?e ba?lan?yor. (Ne projedir ve ne de?ildir.) Sonras?nda, PMI standartlar? ve metodolojisi esas al?narak, bir projeyi y?netebilmek i?in gerekli olan dokuz adet bilgi alan? s?ras?yla ele al?n?yor ve a??klan?yor. ?? g?nl?k e?itimlerde, e?itimin son g?n? i?letmeye ?zg? bir proje i?in "case study" yap?lmas?na ayr?labilmektedir. E?itim i?eri?i a?a??daki gibidir.

 

PROJE Y?NET?M? TEMEL KAVRAMLAR
Ne projedir?
Proje hiyerar?isi
Proje y?netimi
Proje ?nerisi
Proje ya?am d?ng?s?

PROJE Y?NET?M ORGAN?ZASYONU
Projenin taraflar?
Organizasyonel yap?

PROJE Y?NET?M A?AMALARI
Proje s?re? gruplar?
Proje s?re?leri
-----
PROJE Y?NET?M? B?LG? ALANLARI
Proje entegrasyon y?netimi
Proje kapsam y?netimi
Proje zaman y?netimi
Proje maliyet y?netimi
-----
Proje kalite y?netimi
Proje ?K y?netimi
Proje ileti?im y?netimi
Proje risk y?netimi
Proje tedarik y?netimi  

 

Ba?a d?n...

 


 

MS PROJECT E??T?M?

Bu e?itimde MS Project program?n?n kullan?m?n? anlat?lmaktad?r. Konu ba?l?klar? a?a??daki gibidir :

 

Mod?l 1: Microsoft Project 2010 ve Proje Y?netimi hakk?nda genel bilgi
Mod?l 2: Yeni bir proje yaratmak
Mod?l 3: ??lerin tan?mlanmas?
Mod?l 4: Terminler, k?s?tlar ve i? takvimleri
Mod?l 5: Kaynaklar?n tan?mlanmas?
Mod?l 6: Takvimin olu?turulmas?
Mod?l 7: Baseline (referans noktas?) ve i? takvimi
Mod?l 8: Proje analizi
Mod?l 9: Ana (master) projeler ile ?al??mak
 

E?itim genellikle 16-18 saat civar?nda olmaktad?r. ?ki ya da ?? g?ne yay?labilir.

 

Ba?a d?n...


 

ERP YAZILIMLARININ ANAL?Z? ve SE??LMES?


Bu e?itim bir yaz?l?m projesine ba?lamadan ?nce, d???nce-haz?rl?k a?amas?nda al?nmas? gereken bir e?itimdir. ?zellikle b?y?k-kapsaml? yaz?l?mlar (programlar) i?in tasarlanm??t?r. ERP yaz?l?mlar? bu t?r yaz?l?mlar i?in iyi bir ?rnektir fakat daha k???k yaz?l?m projeleri i?in de e?itimin al?nmas? faydal? olacakt?r. Esas olarak yaz?l?m se?me s?recinde nelere dikkat etmek gerekti?ini ??retilir.

E?itim, klasik bir ders anlat?m? ?eklinde de?il, slaytlarla desteklenen bir sohbet-tart??ma format?nda verilmektedir. Tecr?beler ?rneklerle aktar?l?r. Kat?l?mc?lar?n e?itimden ayr?l?rken, bu tecr?beleri ??renmi? olman?n yan? s?ra, kar?? taraf?n bak?? a??s?n? ve mant???n? da anlam?? olmas?na ?nem verilmektedir. ??rendikleriniz hem size ?nemli tasarruf sa?layacak, hem de ileriki s?re?lerde olabilecek bir?ok sorunun olu?mas?n? engelleyecektir.

E?itim detay?

Teklif istemeden ?nce nelere dikkat etmeli ve nas?l haz?rlanmal?s?n?z?
Teklif i?in firmalar? nas?l davet etmelisiniz?
Firmalar?n teklif haz?rlama s?re?lerini nas?l kolayla?t?r?r ve h?zland?r?rs?n?z?
Teklifleri nas?l kar??la?t?r?labilir formata getirebilirsiniz?
Yaz?l?m firmalar?n?n yakla??m? ve ger?ek d???ncesi nedir?
S?zle?me imzalarken nelere dikkat etmelisiniz?
Teklif isteme ve de?erlendirme s?recinde asla yapmaman?z gereken hatalar nelerdir?
En k?t? senaryo nas?l olabilir?

 

Ba?a d?n...


 

ERP PROJELER?N?N ??LETMELERE KURULMASI (?MPLEMENTASYONU)

 

Bu e?itimde, yaz?l?m se?me a?amas?n?n tamamland???, sat?n alma s?zle?mesinin imzaland??? varsay?l?r ve bu a?amadan, projenin tamamlanmas?na kadar olan t?m s?re?te nelere dikkat etmek gerekti?i anlat?l?r. E?itim, klasik bir ders anlat?m? ?eklinde de?il, slaytlarla desteklenen bir sohbet-tart??ma format?nda verilmektedir. Tecr?beler ?rneklerle aktar?l?r. Kat?l?mc?lar?n e?itimden ayr?l?rken, bu tecr?beleri ??renmi? olman?n yan? s?ra, kar?? taraf?n (sat?c? firmalar?n, dan??manlar?n) bak?? a??s?n? ve mant???n? da anlam?? olmas?na ?nem verilmektedir. Kat?l?mc? firmalar arzu ederlerse, e?itim ikinci g?ne uzat?labilir. ?kinci g?nde ERP yaz?l?mlar?nda kullan?lan ?rnek kurulum plan? MS Project ?zerinde g?sterilir ve her bir aktivite ?zerinde durularak tart???l?r.
 

E?itim detay?

Projeyi kimler y?netmelidir? Kimler y?netmemelidir?
Projeyi ba?latmadan ?nce: Ne kadar haz?rs?n?z?
Proje ba?latma toplant?s?: ?lk toplant? ?nemlidir. Nelere dikkat etmelisiniz?
Dan??manlarla ?al???rken nelere dikkat etmelisiniz? Yapman?z ve yapmaman?z gerekenler nelerdir?
Kurulum s?recinin a?amalar?: Dan??manlar?n genellikle bir kurulum plan? vard?r? Sizin de bir kurulum plan?n?z olmal?d?r.
??letme i?indeki olas? gerginlik konular? nedir, taraflar? kimlerdir ve proje lideri krizleri nas?l ele almal?d?r.
Dan??manl?k firmas? ile olas? gerginlik konular? nedir ve proje lideri krizleri nas?l ele almal?d?r.
?ng?r?lmeyen i?ler ve masraflar ??kt???nda ne yapmal?s?n?z?
Projenin ilerlemesi nas?l ?l??l?r ve raporlan?r?
Proje lideri ve proje grubunun ?st y?netimle olan ili?kisi nas?l olmal?d?r? Ve genellikle nas?l olur.
Baz? projeler neden ba?ar?s?z olur? Bu durumda ne olur?

 

Ba?a d?n...


 

M??TER? G?Z? ?LE ERP SATI? S?REC? E??T?M?

ERP sat?? s?reci di?er kurumsal yaz?l?m ??z?mlerinden (CRM, BI, SCM, WMS, MES, PLM,?) baz? farkl?l?klara sahiptir. Bu e?itimde ilgili farkl?l?klara de?inilerek, ERP Sat?? Profesyonellerine M??teri g?z? ile s?re?te dikkat edilen n?anslar ?rnekler ile a??klanacakt?r.

E?itim detay?

- ?lk g?r??menin ?nemi,

- M??terinin bulundu?u sekt?r?n anlam?,

- ?ablon teklif ve ?zel teklif alg?s?,

- Yaz?l? teklif g?nderme ve teklif sunma,

 - Demo stratejisi nedir / nas?l olu?turulmal?d?r,

- S?zle?me a?amas?nda M??teri neler bekler?

Kat?l?m: Sadece ayn? ERP tedarik?isi firman?n personeli

S?re: 8 saat

Ba?a d?n...


STOK TEMEL VER? SET? OLU?TURMA / YEN?DEN YAPILANDIRMA E??T?M?


Yeni bir ERP, depo y?netim sistemi (WMS), B2B, veya tedarik zinciri y?netim (SCM) yaz?l?m?na ge?i? a?amas?nda s?kl?k ile stok temel veri setimizi olu?turmak veya mevcudu yeniden yap?land?rmak zorunda kal?r?z.

E?itim detay?:


- Konu?an kod, yar? konu?an kod ve konu?mayan kod yap?lar?,
- Alfa ve alfa-n?merik kodlama ?ekillerinin avantaj / dezavantajlar?,
- Stok ve stok grupland?rma prensipleri,
- Stok tan?mlar?nda (izahat / ad / isim) yap?lmamas? gereken hata tipleri,
- Muadil (e?) ve tamamlay?c? stoklar,
- Hammadde - 150'li, yar?mam?l - 151?li, ?r?n - 152'li ve ticari mam?l - 153'l? hesaplar?n ili?kileri,
- 150, 151, 152 ve 153 ana hesaplar ile ba?layan stok kodlar?,

Kat?l?m: Genel
S?re: 8 saat
 

Ba?a d?n...


 

 

 

 

 

 

脾胃虚弱,气血生化无源,我们就可以吃归脾丸等,在补血活血产后丰胸产品,调理脾胃的中药膳食等,可以很好的改善月经过少,闭经的情况粉嫩公主酒酿蛋丰胸。和有效改变脸部暗黄的情况。气滞血瘀,造成。子宫气血不循环等丰胸方法。我们可以通过调理经络的通透性,来打通经络,疏通血管,排出毒素。来恢复子宫的机制,恢复月经粉嫩公主酒酿蛋